0
August 3, 2016 Posted by Chew in 2016

Update: OCA Trade & Economic Analysis (for July)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการล่วงหน้า (Advance Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตมาส ที่ 2 ของปี 2559 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ...
OCA Trade & Economic Analysis, July 2016
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (ข้อมูลล่าสุดเดือนมิถุนายน)(PDF)