0
June 1, 2016 Posted by Chew in 2016

The US ITC Reports "Trans-Pacific Partnership Agreement: Likely Impact on the US Economy and on Specific Industry Sectors"

USITC เผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกระทบของควำมตกลง TPP ต่อเศรษฐกิจและภำคเศรษฐกิจเฉพำะของสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USITC) ได้เผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบของความตกลง TPP ต่อเศรษฐกิจและภาคเศรษฐกิจเฉพาะของสหรัฐฯ (Trans-Pacific Partnership Agreement: Likely Impact on the US Economy and on Specific Industry Sectors) ต่อประธานาธิบดีและรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการภายในของสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมาย Trade Promotion Authority (TPA) ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายบังคับใช้ความตกลง TPP ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวมีความยาว 792 หน้า และครอบคลุมการประเมินผลกระทบต่อดัชนีเศรษฐกิจการค้าที่สาคัญของสหรัฐฯ ในส่วนของ GDP การจ้างงาน การส่งออกและการนาเข้า รวมถึงผลกระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันในบางภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ประเด็นที่น่าสนใจจากรายงานดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้ ...

USITC เผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบของความตกลง TPP ต่อเศรษฐกิจและภาคเศรษฐกิจเฉพาะของสหรัฐฯ (PDF)