Username:

Password:

Fargot Password? / Help
Welcome to the Office of Commercial Affairs at the Royal Thai Embassy in Washington, DC

OCA Spotlight

0

U.S. Rice Trade Reports (Infographic, PDF) March, 2018

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0

OCA Trade & Economic Analysis (for March, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ มีนำคม 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนกุมภำพันธ์)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q4/2017): THIRD ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 (ประมำณกำรครั้งที่ 3) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 2.5 ในรำยงำนประมำณกำรครั้งที่ 2 ทั้งนี้ GDP สหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 ที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 ในประมำณกำรครั้งที่ 3 เป็นผลจำกกำรปรับแก้ตัวเลขในส่วนของรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค และกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังของภำคเอกชน ...

OCA Trade & Economic Analysis, March 2018

สำหรับเดือนอื่น
0

U.S. Textiles Trade Reports (Infographic, PDF) March, 2018

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0

For Thai Exporters: Update on US GSP program

ผู้ส่งออกเฮสหรัฐฯต่อสิทธิโครงการ GSP

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพานิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 สหรัฐฯผ่านร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalization System of Preferences : GSP) ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา 120 ประเทศรวมทั้งไทย ซึ่งเป็นการให้ฝ่ายเดียว (Unilateral) ของสหรัฐฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งมีผลบังคับย้อนหลัง (Retroactive) ตั้งแต่วันที่โครงการปัจจุบันหมดอายุไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้นสินค้าของไทยที่อยู่ภายโครงการ GSP ของสหรัฐฯซึ่งมีอยู่มากกว่า 3,400 รายการ อาทิ ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ถุงมือทำด้วยยาง สินค้าอาหารปรุงแต่ง เป็นต้น จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลการกรภายใต้โครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2561 นี้รวมทั้งสามารถขอคืนอากรศุลกากรในช่วงที่โครงการหมดอายุหรือระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2561

ไทยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการใช้สิทธิ GSP สหรัฐฯมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย โดยในปี 2559 ไทยใช้สิทธิ GSP เป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ
0

U.S. Shrimp Production and Import Reports (Infographic, PDF) March, 2018

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0

U.S. Trade in Services Reports (Infographic, PDF) March, 2018

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ