OCA Trade & Economic Analysis (for February, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ กุมภาพันธ์ 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนมกรำคม 2561)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q4/2017): SECOND ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 (ประมำณกำรครั้งที่ 2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ซึ่งปรับลดลงจำกร้อยละ 2.6 ในรำยงำนประมำณกำรล่วงหน้ำ ทั้งนี้ GDP สหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 ที่ปรับลดลงเป็นร้อยละ 2.5 ในประมำณกำรครั้งที่ 2 เป็นผลจำกกำรปรับแก้ตัวเลขในส่วนของรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค และกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังของภำคเอกชน ...

OCA Trade & Economic Analysis, February 2018
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ กุมภาพันธ์ 2561 (ข้อมูลล่าสุดเดือนมกรำคม)

สำหรับเดือนอื่น