The US Budget Process (in Thai)

กระบวนการจัดทำและผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายของสหรัฐฯ (Infographic, PDF)

กระบวนการจัดทำและผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายของสหรัฐฯ (Infographic, PDF)

Click to share thisClick to share this