OCA Trade & Economic Analysis (for April 2019)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ (ข้อมูลล่ำสุดเดือนมีนำคม 2562)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q1/2019): ADVANCE ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 (ประมำณกำรล่วงหน้ำ) มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 3.2 หลังจำกที่ขยำยตัวร้อยละ 2.2 ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2561 ทั้งนี้ อัตรำกำรขยำยตัวของ GDP สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นในไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 เป็นผลจำกรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค กำรลงทุนของภำคธุรกิจภำยในประเทศ กำรส่งออก กำรลงทุนถำวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัย และรำยจ่ำยของภำครัฐที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับกำรนำเข้ำที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยที่มีผลกระทบในทำงลบต่อกำรขยำยตัวดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรกำรลงทุนด้ำนที่อยู่อำศัยที่ลดลง ... (more)

OCA Trade & Economic Analysis, March 2019

สำหรับเดือนอื่น
Click to share thisClick to share this