OCA Trade & Economic Analysis (for May, 2019)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ (ข้อมูลล่ำสุดเดือนเมษำยน 2562)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q1/2019): SECOND ESTIMATE
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 (ประมำณกำรครั้งที่ 2) มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 3.1 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับลดลงจำกร้อยละ 3.2 ในรำยงำนประมำณกำรล่วงหน้ำ โดยเป็นผลจำกตัวเลขกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังของภำคเอกชนและกำรนำเข้ำที่ถูกปรับลดลงและตัวเลขกำรส่งออกและรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภคที่ถูกปรับเพิ่มขึ้น ... (more)

OCA Trade & Economic Analysis, May, 2019

สำหรับเดือนอื่น
Click to share thisClick to share this