OCA Trade & Economic Analysis (for September, 2017)

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการครั้งที่ 3 (Third Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตมาสที่ 2 ของปี 2560 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.0 ในรายงานประมาณการครั้งที่ 2 ...

OCA Trade & Economic Analysis, September 2017
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 (ข้อมูลล่าสุดเดือนสิงหาคม)

สำหรับเดือนอื่น