Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Author: OCA Administrator

0
July 3, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Textiles Trade Reports (Infographic, PDF) June, 2018

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
July 2, 2018 Posted by Chew in 2018

Thai-U.S. (Investment vs. Potential) Trade Reports (Infographic, PDF) June, 2018

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF)

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
June 27, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Trade in Services Reports (Infographic, PDF) June, 2018

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
June 27, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Shrimp Production and Import Reports (Infographic, PDF) June, 2018

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
June 25, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S.-Thai Trade (Infographic, PDF) June, 2018

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
June 13, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Rice Trade Reports (Infographic, PDF) May, 2018

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
June 7, 2018 Posted by Chew in 2018

Thai-U.S. (Investment vs. Potential) Trade Reports (Infographic, PDF) May, 2018

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF)

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
June 6, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Textiles Trade Reports (Infographic, PDF) May, 2018

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
June 4, 2018 Posted by Chew in 2018

OCA Trade & Economic Analysis (for May, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ พฤษภำคม 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนเมษำยน)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q1/2018): SECOND ESTIMATE
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2561 (ประมำณกำรครั้งที่ 2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ซึ่งปรับลดลงจำกร้อยละ 2.3 ใน รำยงำนประมำณกำรล่วงหน้ำ ทั้งนี้ GDP สหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2561 ที่ปรับลดลงเป็นร้อยละ 2.2 ในประมำณกำรครั้งที่ 2 เป็นผลจำกกำรปรับแก้ ตัวเลขในส่วนของกำรลงทุนด้ำนที่อยู่อำศัย และกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังของ ภำคเอกชน ...

OCA Trade & Economic Analysis, May 2018

สำหรับเดือนอื่น
0
June 4, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Shrimp Production and Import Reports (Infographic, PDF) May, 2018

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
Pages:123456...2021