Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Author: OCA Administrator

0
October 28, 2016 Posted by Chew in 2016

U.S. Rice Trade Reports (Infographic, PDF) October, 2016

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ

0
October 28, 2016 Posted by Chew in 2016

U.S. Textiles Trade Reports (Infographic, PDF) October, 2016

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ

0
October 25, 2016 Posted by Chew in 2016

U.S. Shrimp Production and Import Reports (Infographic, PDF) October, 2016

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ

0
October 20, 2016 Posted by Chew in 2016

U.S.-Thai Trade (Infographic, PDF) October, 2016

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ

0
October 20, 2016 Posted by Chew in 2016

U.S. Trade in Services Reports (Infographic, PDF) October, 2016

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ

0

In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

This Thursday October 20, 2016 at 12:00 noon, the Office of Commercial Affairs and Minister (Commercial Affairs) Dr. Prayoth Benyasut, cordially invites friends and associates, past and present, to attend Mass in remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej at St. Stephen Martyr Catholic Church (2436 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20037)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 59 เวลาเที่ยง 12.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีมิสซาอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โบสต์ St. Stephen Martyr Catholic Church (2436 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20037)

0
October 13, 2016 Posted by Chew in 2016

U.S. Auto News Monthly (Infographic) October, 2016

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น

0
October 6, 2016 Posted by Chew in 2016

OCA Trade & Economic Analysis (for September)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 สานักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการครั้งที่ 3 (Third Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตมาสที่ 2 ของปี 2559 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งที่ 2 ที่ร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 1.4 ...

OCA Trade & Economic Analysis, September 2016

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน 2559 (ข้อมูลล่าสุดเดือนสิงหาคม)(PDF)

สำหรับเดือนอื่น

0

Trans-Pacific Partnership (TPP) News & Developments, September 23, 2016 (in Thai)

กลุ่มธุรกิจจำก 4 ภำคเศรษฐกิจสำคัญเรียกร้องให้รัฐสภำสหรัฐฯ เร่งผ่ำนควำมเห็นชอบควำมตกลง TPP ในช่วงกำรประชุม Lame Duck Session

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 กลุ่มสมาคมธุรกิจจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ภาคบริการ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สมาคม American Farm Bureau Federation สมาคม Coalition of Services Industries สมาคม Information Technology Industry Council และสมาคม National Association of Manufacturers ได้ร่วมกันลงนามในหนังสือถึงนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และผู้นาฝั่งวุฒิสภาสหรัฐฯ และสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เพื่อผลักดันการลงคะแนนเสียงผ่านความเห็นชอบความตกลง TPP ในสมัยการประชุมสภา Lame Duck Session พร้อมยาว่า ความล่าช้าในการผ่านความเห็นชอบความตกลง TPP จะยิ่งทาให้สหรัฐฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับประเทศคู่แข่งอย่างจีน เม็กซิโก และสหภาพยุโรป ที่ปัจจุบันมีความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศในกลุ่ม TPP อยู่แล้ว ในการนี กลุ่มธุรกิจดังกล่าวยังได้ระบุอีกว่า ความตกลงเขตการค้าเสรีที่สหรัฐฯ มีอยู่ในปัจจุบันกับอีก 20 ประเทศ เป็นส่วนสาคัญที่ได้ช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ภาคบริการ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสหรัฐฯ ...

0

Trans-Pacific Partnership (TPP) News & Developments, September 9, 2016 (in Thai)

ควำมคืบหน้ำของประเทศภำคี TPP ในกระบวนกำรให้สัตยำบันควำมตกลง TPP

ญี่ปุ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติญี่ปุ่นก าหนดที่จะเปิดอภิปรายเรื่องการให้สัตยาบันความตกลง TPP และร่างกฎหมายฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ความตกลง TPP ในการเปิดวาระการประชุมในวันที่ 26 กันยายน 2559 นี้

ชิลี นาย Michelle Bachelet ประธานาธิบดีของชิลีได้ระบุว่าจะสามารถยื่นเสนอความตกลง TPP ต่อรัฐสภาชิลีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ภายในสิ้นปี 2559 นี้ อย่างไรก็ตาม รัฐสภาชิลียังคงมีข้อกังวลต่อข้อกาหนดเรื่องระยะเวลาการผูกขาดข้อมูลยาชีวภาพ การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิบัตรยา และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Providers: ISPs) ในกรณีมีการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

ออสเตรเลีย คณะกรรมาธิการร่วมด้านสนธิสัญญา (Joint Standing Committee on Treaties: JSCOT) ของรัฐสภาออสเตรเลียเตรียมเข้าสู่กระบวนการทบทวนความตกลง TPP ในการเปิดวาระการประชุมครั้งแรกในวันที่ 12 กันยายน 2559 นี้ เพื่อน าเสนอรายงานต่อรัฐสภาออสเตรเลียอย่างน้อย 15 – 20 วันประชุมสภา (sitting days) ก่อนที่จะมีการด าเนินการให้ความตกลงฯ มีผลผูกพันต่อออสเตรเลีย ซึ่งหากเป็นไปตามกรอบระยะเวลาดังกล่าวเป็นที่คาดว่าออสเตรเลียจะสามารถให้สัตยาบันความตกลง TPP ได้ในช่วงวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559เป็นอย่างเร็ว ...