Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Author: OCA Administrator

0
August 15, 2016 Posted by Chew in 2016

U.S. Auto News Monthly (Infographic)

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)
0
August 15, 2016 Posted by Chew in 2016

U.S.-Thai Trade (Infographic) August, 2016

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)
0
August 8, 2016 Posted by Chew in 2016

Trans-Pacific Partnership (TPP) News & Developments August 1-5, 2016

รัฐสภำเปรูเตรียมเปิดอภิปรำยกำรให้สัตยำบันควำมตกลง TPP

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายรัฐบาลเปรูได้ยื่นเสนอความตกลง TPP ต่อรัฐสภาเปรู ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเพื่อให้สัตยาบันความตกลงฯ ต่อไป โดยการยื่นเสนอความตกลงฯ เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันก่อนที่สมาชิกรัฐบาลชุดใหม่ของเปรูจะเข้าด ารงต าแหน่งในรัฐสภา ทั้งนี้ นาย Pedro Pablo Kuczynski ประธานาธิบดีคนใหม่ของเปรูที่เพิ่งเข้าด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีท่าทีที่เป็นบวกต่อความตกลง TPP และได้กล่าวว่าพร้อมที่จะลงนามความตกลงฯ ทันทีที่รัฐสภาเปรูผ่านความเห็นชอบ ...

TPP อัปเดต สิงหาคม 01-05, 2559 (PDF). สำหรับ TPP อัปเดตอื่น ๆ
0
August 3, 2016 Posted by Chew in 2016

OCA Trade & Economic Analysis (for July)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการล่วงหน้า (Advance Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตมาส ที่ 2 ของปี 2559 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ...

OCA Trade & Economic Analysis, July 2016
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (ข้อมูลล่าสุดเดือนมิถุนายน)(PDF)
0
July 25, 2016 Posted by Chew in 2016, video

Minister Prayoth Benyasut is guest speaker on Thai TV 'Money Talk' (in Thai)

อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ประโยชน์ เพ็ญสุต เป็นแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์ MONEY TALK - เศรษฐกิจการค้าไทย-อเมริกา - กรกฏาคม

0
July 19, 2016 Posted by Chew in 2016

Trans-Pacific Partnership (TPP) July 11-15, 2016

สถำบัน Peterson Institute for International Economics วิเครำะห์ผลกระทบของควำมตกลง TPP ต่อระบบกำรค้ำโลก

รายงานศึกษาล่าสุดของสถาบัน Peterson Institute for International Economics (PIIE) เรื่อง Implications of the Trans-Pacific Partnership for the World Trading System ซึ่งวิเคราะห์ผลกระทบของความตกลง TPP ต่อระบบการค้าโลกและมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้ ...

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) กรกฎาคม 11-15, 2559 (PDF)

TPP อัปเดตอื่น ๆ
0
June 27, 2016 Posted by Chew in 2016

Trans-Pacific Partnership (TPP) June 20-24, 2016

ฝ่ำยบริหำรสหรัฐฯ เตรียมร่ำงกฎหมำยบังคับใช้ควำมตกลง TPP

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นาย Michael Froman ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (United States Trade Representative: USTR) ได้เผยว่า ขณะนี้ ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ ได้เริ่มดาเนินการร่างกฎหมายบังคับใช้ความตกลง TPP และรายงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการประเมินผลกระทบของความตกลง TPP ต่อการจ้างงาน ตลาดแรงงาน และสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ เพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในสมัยการประชุมสภา Lame-Duck Session ภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ...

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) มิถุนายน 20-24, 2559 (PDF)

TPP อัปเดตอื่น ๆ
0
June 23, 2016 Posted by Chew in 2016

Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (Customs Bill)

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 หน่วยงาน CBP ได้มีคาสั่งระงับการนาเข้า (withhold release order) สารสกัดจากใบหญ้าหวาน (stevia extract) จากบริษัท PureCircle Ltd. ของจีน เนื่องจาก CBP พบว่า มีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่าสินค้าดังกล่าวผลิตจากแรงงานนักโทษ (convict labor) ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้ารายการที่ 3 จากผู้ส่งออกจีนที่ถูกระงับการนาเข้านับตั้งแต่การประกาศบังคับใช้กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act ...

ควำมคืบหน้ำในกำรบังคับใช้กฎหมำย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (Customs Bill) (PDF)
0
June 1, 2016 Posted by Chew in 2016

The US ITC Reports "Trans-Pacific Partnership Agreement: Likely Impact on the US Economy and on Specific Industry Sectors"

USITC เผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกระทบของควำมตกลง TPP ต่อเศรษฐกิจและภำคเศรษฐกิจเฉพำะของสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USITC) ได้เผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบของความตกลง TPP ต่อเศรษฐกิจและภาคเศรษฐกิจเฉพาะของสหรัฐฯ (Trans-Pacific Partnership Agreement: Likely Impact on the US Economy and on Specific Industry Sectors) ต่อประธานาธิบดีและรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการภายในของสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมาย Trade Promotion Authority (TPA) ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายบังคับใช้ความตกลง TPP ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวมีความยาว 792 หน้า และครอบคลุมการประเมินผลกระทบต่อดัชนีเศรษฐกิจการค้าที่สาคัญของสหรัฐฯ ในส่วนของ GDP การจ้างงาน การส่งออกและการนาเข้า รวมถึงผลกระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันในบางภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ประเด็นที่น่าสนใจจากรายงานดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้ ...

USITC เผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบของความตกลง TPP ต่อเศรษฐกิจและภาคเศรษฐกิจเฉพาะของสหรัฐฯ (PDF)

TPP อัปเดตอื่น ๆ
Pages:12...2021222324