Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Author: OCA Administrator

0
July 9, 2019 Posted by Pakasit in 2019

U.S. Auto News Monthly (Infographic) 2nd Quarter, 2019

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) - ไตรมาสที่ 2 (สถิติจาก ไตรมาสที่ 1, 2019/2562)

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
June 13, 2016 Posted by Pakasit in 2016

Trans-Pacific Partnership (TPP) June 6-10, 2016

ประเทศภำคี TPP หำรือร่วมกันเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำในกำรบังคับใช้ควำมตกลงฯ

ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (APEC Ministers Responsible for Trade) ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศเปรู รัฐมนตรีกลุ่มประเทศภาคี TPP ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับความคืบหน้าในการบังคับใช้ความตกลง TPP ของแต่ละประเทศ โดยผลการหารือครั้งนี้ ประเทศภาคีตกลงร่วมกันที่จะให้มีการหมุนเวียนการเป็นประธาน TPP และแต่งตั้ง Chief Representative ของแต่ละประเทศเพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน รวมถึงการรายงานแผนการดาเนินงานและความคืบหน้าของการบังคับใช้ความตกลงฯ ในด้านต่างๆ ตลอดจนการพิจารณากาหนดแนวทางใหม่ๆ ให้กับความตกลงฯ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศภาคีทั้ง 12 ประเทศตกลงที่จะจัดตั้งระบบ virtual library สาหรับการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความตกลง TPP ทั้งหมด โดยให้นิวซีแลนด์คงการเป็นผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา (Depositary) ต่อไป ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดภายใต้ข้อบทที่ 27 ของความตกลงฯ ซึ่งว่าด้วยการบริหารจัดการและสถาบัน (Administrative and Institutional Provision) ...

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) มิถุนายน 6-10, 2559 (PDF)

TPP อัปเดตอื่น ๆ
0
May 16, 2016 Posted by Pakasit in 2016

Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (Customs Bill)

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 CBP ได้ประกาศจัดตั้ง Trade Enforcement Task Force พร้อมจัดสรรบุคลากรจำนวน 24 คน ไว้ภายใต้ Trade Enforcement Task Force เพื่อ ดำเนินงานในส่วนของการไต่สวนกรณีการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานจากการค้ามนุษย์และเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในต่างประเทศอีกจำนวน 9 อัตรา เพื่อรวบรวมข้อมูลและติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่ประเทศต้นทางโดยให้เหตุผลสำคัญว่า ในการไต่สวนและพิจารณาการออกคำสั่งระงับการนำเข้านั้น CBP จำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ CBP อาจขอความร่วมมือ เป็นต้น ...

ควำมคืบหน้ำในกำรบังคับใช้กฎหมำย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (Customs Bill) (PDF)
0
May 12, 2016 Posted by Pakasit in 2016

Economic Growth and the TPP in the 21st Century

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “Economic Growth and the Trans-Pacific Partnership (TPP) in the 21st Century” ซึ่งจัดโดย Program on U.S. – Japan Relations ภ ายใต้สถ าบัน Weatherhead Center for International Affairs ของมห าวิทย าลัย Harvard ซึ่งเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) ในบริบทของผลกระทบต่อสินค้าเกษตรกรรม (agriculture, forestry, and fishery products) และสินค้าอาหารของญี่ปุ่น โดยมี Mr. Yoshimasa Hayashi ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติญี่ปุ่น และเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ของญี่ปุ่น เป็นวิทยากร โดยมีประเด็นที่น่าสนใจสรุปได้ ดังนี้ ...

กำรประชุมสัมมนำเรื่อง Economic Growth and the TPP in the 21st Century ในบริบทของผลกระทบต่อสินค้ำเกษตรและสินค้ำอำหำรของญี่ปุ่น (PDF)

TPP อัปเดตอื่น ๆ
0
May 12, 2016 Posted by Pakasit in 2016

The Trans-Pacific Partnership and America’s Leadership Role in Asia

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “The Trans-Pacific Partnership and America’s Leadership Role in Asia” ซึ่งจัดโดยสถาบัน Weatherhead Center for International Affairs (WCFIA) ของมหาวิทยาลัย Harvard ณ เมือง Cambridge มลรัฐ Massachusetts โดยมี Ms. Wendy Cutler ซึ่งปัจจุบันเป็น Vice President and Managing Director ของสถาบัน Asia Society Policy Institute (Washington, DC Office) แล ะเค ยด า รงต าแหน่ง Assistant USTR for Japan, Korea and APEC Affairs ร่ วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของความตกลง TPP และบทบาทของสหรัฐฯ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจสรุปได้ ดังนี้ ...

กำรประชุมสัมมนำเรื่อง “The Trans-Pacific Partnership and America’s Leadership Role in Asia” (PDF)

TPP อัปเดตอื่น ๆ
0

Thai E-Newsletter, Volume V, No.12

TRADE CHIEF TACKLES CHANGING WORLD
Commerce Minister Apiradi Tantraporn sets strategy for the country's export recovery despite gloomy global forecasts. Apiradi Tantraporn, the international trade veteran who has spent nearly all her working life at the Commerce Ministry, believes the international trade landscape has now completely changed. World trade now means becoming engaged in almost everything from labor, the environment and climate change to emerging formats of non-tariff rules and regulations. Like it or not, those issues are inevitable, she says, and global consumers are powerful enough to force the world's leading department stores to withdraw products from their shelves.

"The time is ripe for all parties to adjust -- manufacturers, farmers, small and medium-sized enterprises (SMEs), industries and the ways the Commerce Ministry itself and its staff work," says Mrs Apiradi.

Read more
0

Thai E-Newsletter, Volume V, No.11

ROYAL THAI GOVERNMENT AIMS TO SHORE UP TRADE WITH USA
The Royal Thai Government is attempting to protect Thailand's trade benefits with the United States after the US Trade Representative announced it would investigate labor practices in the Kingdom. The United States Trade Representative (USTR) is slated to begin a special investigation into Thailand's reported use of forced labor in January & may cut Thailand's tariff privileges despite recently extending the Generalized System of Preferences (GSP) for the Kingdom to more than 3,000 items.

In response to a claim by the American Federation of Labour & Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), Deputy Commerce Minister Suvit Maesincee said yesterday that Thailand would prove to the US that the government & the private sector had stringently taken action against the practice of forced & illegal labor. He said the US should have observed the country's serious attempt to solve the problem.

Read more
0

Thai E-Newsletter, Volume V, No.10

RCEP MEMBERS AGREE TO ELIMINATE TARIFFS ON 65% OF TRADE IN GOODS
October 26, 2015. The Commerce Ministry said last week that the 16 countries in the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) had finally agreed to eliminate tariffs on 65 per cent of trade in goods among them, creating huge benefits for all and helping to compensate for potential losses as a result of Thailand's current non-involvement in the Trans-Pacific Partnership (TPP). The RCEP agreement is expected to be signed during the ASEAN leaders' summit to be held in Malaysia in November, and enforced next year.

Commerce Minister Apiradi Tantraporn said the accomplishment of waiving tariffs for 65 per cent of trade in goods - equivalent to 8,000-9,000 items - represented the greatest start to full market liberalization between the pact's signatories. The RCEP should help compensate for the potential loss arising from Thailand not yet having joined the TPP, she said. Under the agreed first step in RCEP trade liberalization, tariffs covering 65 per of trade will be immediately cut to zero following the pact's implementation.

In the next phase, tariffs on another 20 per cent of trade in goods will be gradually reduced to zero within 10 years, while import duties for the remaining 15 per cent will remain in place or be gradually reduced to 5-10 per cent, as those products comprise the list of sensitive goods drawn up by member states.

For links to the rest of this article and other articles that may be of interest, please download our full newsletter and consider subscribing for all of our content delivered directly to your inbox!

Please download the full newsletter here.
0

Thai E-Newsletter for September, 2015

PRAYUT LOOKS TO SHORE UP US TRADE TIES
September 27, 2015. Prime Minister Prayut Chan-o-cha sought to ease concerns over human trafficking and forced labor in a meeting with senior United States business lobbyists Saturday, an apparent effort to shore up confidence amid weakening economic data.

Speaking at a dinner with members of the US-Asean Business Council in New York, the prime minister said his military government was committed to solving long-standing problems including human trafficking, forced labor and illegal fishing. He said the government was intensifying its efforts to wipe out corruption and promote transparency in the state sector.

Trade and investment-related regulations were also being streamlined and standardized, he told the group, while labor skills were being upgraded and public infrastructure improved to help draw investors.

Read more
0

Thai E-Newsletter for August, 2015

APIRADI IN PLEDGE TO STIMULATE TRADE
August 29, 2015.Newly appointed Commerce Minister Apiradi Tantraporn has vowed to tackle trade obstacles to private enterprise, stimulating border trade and faltering exports. Outlining her policies yesterday the Minster Tantraporn would focus on: Reducing people's cost of living, product prices and developing local economies. She would also setup a special task force to work with other ministries to tackle farm prices and boost exports.

She would further develop geographical indication (GI) registration for Thai products and promote their exports. An example cited was Doi Chang and Doi Tung - Thai coffee varieties cultivated in the hill and mountain region of Chiang Rai in Northern Thailand which recently were awarded GI status from the European Union, joining Thailand's first GI Khao Hom Mali Thung Kula Rong Hai variety of jasmine rice, which received the protected status in March 2013.

Additionally, the Commerce Ministry would work to promote the service sector, which covers films/film-making, fashion, lifestyule, health & beauty, logistics, retail and franchising.

For links to the rest of this article and other articles that may be of interest, please download our full newsletter and consider subscribing for all of our content delivered directly to your inbox!

Please download the full newsletter here.
Pages:123456