Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Archive for August 2017

0
August 25, 2017 Posted by Chew in 2017

U.S. Rice Trade Reports (Infographic, PDF) August, 2017

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
August 24, 2017 Posted by Chew in 2017

U.S. Textiles Trade Reports (Infographic, PDF) August, 2017

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
August 18, 2017 Posted by Chew in 2017

U.S.-Thai Trade (Infographic, PDF) August, 2017

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
August 15, 2017 Posted by Chew in 2017

U.S. Shrimp Production and Import Reports (Infographic, PDF) August, 2017

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
August 15, 2017 Posted by Chew in 2017

U.S. Trade in Services Reports (Infographic, PDF) August, 2017

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
August 7, 2017 Posted by Chew in 2017

U.S. Auto News Monthly (Infographic) August, 2017

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
August 2, 2017 Posted by Chew in 2017

OCA Trade & Economic Analysis (for July, 2017)

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สานักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการล่วงหน้า (Advance Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตมาสที่ 2 ของปี 2560 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ...

OCA Trade & Economic Analysis, July 2017
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (ข้อมูลล่าสุดเดือนมิถุนายน)

สำหรับเดือนอื่น