Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Archive for February 2018

0
February 27, 2018 Posted by Chew in 2018

Thai-U.S. (Investment vs. Potential) Trade Reports (Infographic, PDF) February, 2018

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF)

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
February 27, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Textiles Trade Reports (Infographic, PDF) February, 2018

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
February 23, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Shrimp Production and Import Reports (Infographic, PDF) February, 2018

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
February 21, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S.-Thai Trade (Infographic, PDF) February, 2018

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
February 13, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Trade in Services Reports (Infographic, PDF) February, 2018

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
February 8, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Auto News Monthly (Infographic) February, 2018

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
February 5, 2018 Posted by Chew in 2018

OCA Trade & Economic Analysis (for January, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ มกรำคม 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนธันวำคม)
GDP ของสหรัฐฯ ในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ซึ่งสูงกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2559 ที่ร้อยละ 1.5 โดยกำรขยำยตัวดังกล่ำวได้รับปัจจัยบวกจำกรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค กำรลงทุนของภำคธุรกิจ และกำรส่งออกที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มูลค่ำ GDP ของสหรัฐฯ ในปี 2560 อยู่ที่ 19.4 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ...

OCA Trade & Economic Analysis, January 2018
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ มกราคม 2561 (ข้อมูลล่าสุดเดือนพฤศจิกายน)

สำหรับเดือนอื่น
0
February 5, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Rice Trade Reports (Infographic, PDF) January, 2018

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
February 2, 2018 Posted by Chew in 2018

Thai-U.S. (Investment vs. Potential) Trade Reports (Infographic, PDF) January, 2018

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF)

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ