Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Archive for March 2018

0
March 29, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Textiles Trade Reports (Infographic, PDF) March, 2018

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
March 28, 2018 Posted by Chew in 2018

For Thai Exporters: Update on US GSP program

ผู้ส่งออกเฮสหรัฐฯต่อสิทธิโครงการ GSP

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพานิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 สหรัฐฯผ่านร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalization System of Preferences : GSP) ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา 120 ประเทศรวมทั้งไทย ซึ่งเป็นการให้ฝ่ายเดียว (Unilateral) ของสหรัฐฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งมีผลบังคับย้อนหลัง (Retroactive) ตั้งแต่วันที่โครงการปัจจุบันหมดอายุไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้นสินค้าของไทยที่อยู่ภายโครงการ GSP ของสหรัฐฯซึ่งมีอยู่มากกว่า 3,400 รายการ อาทิ ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ถุงมือทำด้วยยาง สินค้าอาหารปรุงแต่ง เป็นต้น จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลการกรภายใต้โครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2561 นี้รวมทั้งสามารถขอคืนอากรศุลกากรในช่วงที่โครงการหมดอายุหรือระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2561

ไทยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการใช้สิทธิ GSP สหรัฐฯมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย โดยในปี 2559 ไทยใช้สิทธิ GSP เป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ
0
March 27, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Shrimp Production and Import Reports (Infographic, PDF) March, 2018

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
March 22, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Trade in Services Reports (Infographic, PDF) March, 2018

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
March 20, 2018 Posted by Chew in 2018

New! SECTION 232 PRODUCT EXCLUSIONS

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)
0
March 20, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S.-Thai Trade (Infographic, PDF) March, 2018

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
March 16, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Auto News Monthly (Infographic) March, 2018

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
March 12, 2018 Posted by Chew in 2018

Update (For Thai Exporters, PDF)

ควำมคืบหน้ำกำรดำเนินมำตรกำรปกป้องและมำตรกำรเยียวยำทำงกำรค้ำของสหรัฐฯ Section 232, Section 201 and AD/CVD ควำมคืบหน้ำกำรดำเนินมำตรกำรปกป้องและมำตรกำรเยียวยำทำงกำรค้ำของสหรัฐฯ
0
March 8, 2018 Posted by Chew in 2018

U.S. Rice Trade Reports (Infographic, PDF) February, 2018

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
March 7, 2018 Posted by Chew in 2018

OCA Trade & Economic Analysis (for February, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ กุมภาพันธ์ 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนมกรำคม 2561)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q4/2017): SECOND ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 (ประมำณกำรครั้งที่ 2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ซึ่งปรับลดลงจำกร้อยละ 2.6 ในรำยงำนประมำณกำรล่วงหน้ำ ทั้งนี้ GDP สหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 ที่ปรับลดลงเป็นร้อยละ 2.5 ในประมำณกำรครั้งที่ 2 เป็นผลจำกกำรปรับแก้ตัวเลขในส่วนของรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค และกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังของภำคเอกชน ...

OCA Trade & Economic Analysis, February 2018
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ กุมภาพันธ์ 2561 (ข้อมูลล่าสุดเดือนมกรำคม)

สำหรับเดือนอื่น