0
January 28, 2019 Posted by Chew in 2019

The US Budget Process (in Thai)

กระบวนการจัดทำและผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายของสหรัฐฯ (Infographic, PDF)

กระบวนการจัดทำและผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายของสหรัฐฯ (Infographic, PDF)