Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Tag: Trade & Econ

0
December 3, 2018 Posted by Chew in 2018

OCA Trade & Economic Analysis (for November, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ พฤศจิกำยน 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนตุลำคม)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q3/2018): SECOND ESTIMATE
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2561 (ประมำณกำรครั้งที่ 2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จำกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ใน ไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 ซึ่งเป็นอัตรำคงเดิมจำกรำยงำนประมำณกำรล่วงหน้ำ ... (more)

OCA Trade & Economic Analysis, November 2018

สำหรับเดือนอื่น
0
October 31, 2018 Posted by Chew in 2018

OCA Trade & Economic Analysis (for October, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ ตุลำคม 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนกันยำยน)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q3/2018): ADVANCE ESTIMATE
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2561 (ประมำณกำรล่วงหน้ำ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จำกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 ... (more)

OCA Trade & Economic Analysis, October 2018

สำหรับเดือนอื่น
0
October 1, 2018 Posted by Chew in 2018

OCA Trade & Economic Analysis (for September, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ สิงหาคม 2561 (ข้อมูลล่าสุดเดือนกรกฎาคม)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q2/2018): THIRD ESTIMATE
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 (ประมาณการครั้งที่ 3) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากรำยงำนประมาณการครั้งที่ 2 ... (more)

OCA Trade & Economic Analysis, September 2018

สำหรับเดือนอื่น
0

OCA Trade & Economic Analysis (for August, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ สิงหาคม 2561 (ข้อมูลล่าสุดเดือนกรกฎาคม)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q2/2018): SECOND ESTIMATE
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมสที่ 2 ของปี 2561 (ประมำณการครั้งที่ 2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.1 ในรำยงำนประมาณการล่วงหน้ำ ทั้งนี้ GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.2 ในประมาณการครั้งที่ 2 เป็นผลจากการปรับแก้ตัวเลขในส่วนของกำรลงทุนของภาคธุรกิจภายในประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มขึ้นและการนำเข้าที่ลดลง ... (more)

OCA Trade & Economic Analysis, August 2018

สำหรับเดือนอื่น
0
August 1, 2018 Posted by Chew in 2018

OCA Trade & Economic Analysis (for July, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ กรกฎาคม 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนมิถุนำยน)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q2/2018): ADVANCE ESTIMATE
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 (ประมำณกำรล่วงหน้ำ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จำกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ใน ไตรมำสที่ 1 ของปี 2561 ทั้งนี้ อัตรำกำรขยำยตัวของ GDP สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นในไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 เป็นผลจำกรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค กำรส่งออก กำรลงทุนถำวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัย และรำยจ่ำยของภำครัฐ ที่เพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ดี ปัจจัยที่มีผลกระทบในทำงลบต่อกำรขยำยตัวดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังของภำคเอกชนและกำรลงทุนด้ำนที่อยู่อำศัยที่ลดลง และกำรนำเข้ำที่เพิ่มขึ้น ...

OCA Trade & Economic Analysis, July 2018

สำหรับเดือนอื่น
0
June 4, 2018 Posted by Chew in 2018

OCA Trade & Economic Analysis (for May, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ พฤษภำคม 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนเมษำยน)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q1/2018): SECOND ESTIMATE
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2561 (ประมำณกำรครั้งที่ 2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ซึ่งปรับลดลงจำกร้อยละ 2.3 ใน รำยงำนประมำณกำรล่วงหน้ำ ทั้งนี้ GDP สหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2561 ที่ปรับลดลงเป็นร้อยละ 2.2 ในประมำณกำรครั้งที่ 2 เป็นผลจำกกำรปรับแก้ ตัวเลขในส่วนของกำรลงทุนด้ำนที่อยู่อำศัย และกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังของ ภำคเอกชน ...

OCA Trade & Economic Analysis, May 2018

สำหรับเดือนอื่น
0
May 1, 2018 Posted by Chew in 2018

OCA Trade & Economic Analysis (for April, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ เมษายน 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนมีนำคม)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q1/2018): ADVANCE ESTIMATE
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2561 (ประมำณกำรล่วงหน้ำ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จำกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ใน ไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 ทั้งนี้ อัตรำกำรขยำยตัวของ GDP สหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงในไตรมำสที่ 1 ของปี 2561 เป็นผลจำกรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภคที่เพิ่มขึ้นในอัตรำที่ลดลง ควบคู่กับกำรลงทุนรวมของภำครัฐที่ชะลอตัวลง แต่ได้รับกำรชดเชยบำงส่วนจำกกำรส่งออก กำรลงทุนของภำคธุรกิจภำยในประเทศของสหรัฐฯ และกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังของภำคเอกชนที่เพิ่มขึ้น ...

OCA Trade & Economic Analysis, April 2018

สำหรับเดือนอื่น
0
April 3, 2018 Posted by Chew in 2018

OCA Trade & Economic Analysis (for March, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ มีนำคม 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนกุมภำพันธ์)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q4/2017): THIRD ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 (ประมำณกำรครั้งที่ 3) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 2.5 ในรำยงำนประมำณกำรครั้งที่ 2 ทั้งนี้ GDP สหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 ที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 ในประมำณกำรครั้งที่ 3 เป็นผลจำกกำรปรับแก้ตัวเลขในส่วนของรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค และกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังของภำคเอกชน ...

OCA Trade & Economic Analysis, March 2018

สำหรับเดือนอื่น
0
March 7, 2018 Posted by Chew in 2018

OCA Trade & Economic Analysis (for February, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ กุมภาพันธ์ 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนมกรำคม 2561)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q4/2017): SECOND ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 (ประมำณกำรครั้งที่ 2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ซึ่งปรับลดลงจำกร้อยละ 2.6 ในรำยงำนประมำณกำรล่วงหน้ำ ทั้งนี้ GDP สหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 ที่ปรับลดลงเป็นร้อยละ 2.5 ในประมำณกำรครั้งที่ 2 เป็นผลจำกกำรปรับแก้ตัวเลขในส่วนของรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค และกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังของภำคเอกชน ...

OCA Trade & Economic Analysis, February 2018
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ กุมภาพันธ์ 2561 (ข้อมูลล่าสุดเดือนมกรำคม)

สำหรับเดือนอื่น
0
February 5, 2018 Posted by Chew in 2018

OCA Trade & Economic Analysis (for January, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ มกรำคม 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนธันวำคม)
GDP ของสหรัฐฯ ในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ซึ่งสูงกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2559 ที่ร้อยละ 1.5 โดยกำรขยำยตัวดังกล่ำวได้รับปัจจัยบวกจำกรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค กำรลงทุนของภำคธุรกิจ และกำรส่งออกที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มูลค่ำ GDP ของสหรัฐฯ ในปี 2560 อยู่ที่ 19.4 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ...

OCA Trade & Economic Analysis, January 2018
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ มกราคม 2561 (ข้อมูลล่าสุดเดือนพฤศจิกายน)

สำหรับเดือนอื่น
Pages:123