Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Tag: Trade

0
June 27, 2017 Posted by Chew in 2017

U.S. Textiles Trade Reports (Infographic, PDF) June, 2017

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
June 21, 2017 Posted by Chew in 2017

U.S. Rice Trade Reports (Infographic, PDF) June, 2017

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
June 21, 2017 Posted by Chew in 2017

U.S. Shrimp Production and Import Reports (Infographic, PDF) June, 2017

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
June 20, 2017 Posted by Chew in 2017

U.S. Trade in Services Reports (Infographic, PDF) June, 2017

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
June 14, 2017 Posted by Chew in 2017

U.S.-Thai Trade (Infographic, PDF) June, 2017

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
June 13, 2017 Posted by Chew in 2017

U.S. Auto News Monthly (Infographic) June, 2017

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
June 5, 2017 Posted by Chew in 2017

Thai-U.S. (Investment vs. Potential) Trade Reports (Infographic, PDF) June, 2017

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF)

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
June 2, 2017 Posted by Chew in 2017

World Rice Trade Reports (Infographic, PDF) May, 2017

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของโลก (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของโลก (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
May 25, 2017 Posted by Chew in 2017

U.S. Rice Trade Reports (Infographic, PDF) May, 2017

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
May 23, 2017 Posted by Chew in 2017

U.S. Textiles Trade Reports (Infographic, PDF) May, 2017

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ