World Rice Trade Reports (in Thai)

สรุปสถานการณ์ข้าวของโลก

Monthly World Rice Trade Reports (in Thai)

 • รายงานมกราคม PDF
 • รายงานกุมภาพันธ์ PDF
 • รายงานมีนาคม
 • รายงานเมษายน PDF
 • รายงานพฤษภาคม PDF
 • รายงานมิถุนายน PDF
 • รายงานกรกฎาคม PDF
 • รายงานสิงหาคม PDF
 • รายงานกันยายน PDF
 • รายงานตุลาคม PDF
 • รายงานพฤศจิกายน
 • รายงานธันวาคม
 • รายงานตุลาคม PDF
 • รายงานพฤศจิกายน PDF
 • รายงานธันวาคม PDF