U.S. Auto Industry Reports (in Thai)

สรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐฯ

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐฯ (Adobe Acrobat PDF)
2564
 • รายงานมกราคม
 • รายงานกุมภาพันธ์
 • รายงานมีนาคม
 • รายงานเมษายน
 • รายงานพฤษภาคม
 • รายงานมิถุนายน
 • รายงานกรกฎาคม
 • รายงานสิงหาคม
 • รายงานกันยายน
 • รายงานตุลาคม
 • รายงานพฤศจิกายน
 • รายงานธันวาคม
2564