U.S. Auto Industry Reports (in Thai)

สรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐฯ

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐฯ (Adobe Acrobat PDF)