U.S. Auto Industry Reports (in Thai)

สรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐฯ

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐฯ (Adobe Acrobat PDF)
 • รายงานไตรมาสที่ 1, 2564 PDF
 • รายงานไตรมาสที่ 2, 2564 PDF
 • รายงานไตรมาสที่ 3, 2564
 • รายงานไตรมาสที่ 4, 2564
 • รายงานไตรมาสที่ 1, 2563 PDF
 • รายงานไตรมาสที่ 2, 2563 PDF
 • รายงานไตรมาสที่ 3, 2563 PDF
 • รายงานไตรมาสที่ 4, 2563 PDF
 • รายงานไตรมาสที่ 1, 2562 PDF
 • รายงานไตรมาสที่ 2, 2562 PDF
 • รายงานไตรมาสที่ 3, 2562 PDF
 • รายงานไตรมาสที่ 4, 2562 PDF
 • รายงานมกราคม สถิติจากเดือนธันวาคม PDF
 • รายงานกุมภาพันธ์ สถิติจากเดือนมกราคม PDF
 • รายงานมีนาคม สถิติจากเดือนกุมภาพันธ์ PDF
 • รายงานเมษายน สถิติจากเดือนมีนาคม PDF
 • รายงานพฤษภาคม สถิติจากเดือนเมษายน PDF
 • รายงานมิถุนายน สถิติจากเดือนพฤษภาคม
 • รายงานกรกฎาคม สถิติจากเดือนมิถุนายน PDF
 • รายงานสิงหาคม สถิติจากเดือนกรกฎาคม
 • รายงานกันยายน สถิติจากเดือนสิงหาคม
 • รายงานตุลาคม สถิติจากเดือนกันยายน
 • รายงานพฤศจิกายน สถิติจากเดือนตุลาคม
 • รายงานธันวาคม สถิติจากเดือนพฤศจิกายน PDF
 • รายงานมกราคม สถิติจากเดือนธันวาคม PDF
 • รายงานกุมภาพันธ์ สถิติจากเดือนมกราคม PDF
 • รายงานมีนาคม สถิติจากเดือนกุมภาพันธ์ PDF
 • รายงานเมษายน สถิติจากเดือนมีนาคม PDF
 • รายงานพฤษภาคม สถิติจากเดือนเมษายน PDF
 • รายงานมิถุนายน สถิติจากเดือนพฤษภาคม PDF
 • รายงานกรกฎาคม สถิติจากเดือนมิถุนายน PDF
 • รายงานสิงหาคม สถิติจากเดือนกรกฎาคม PDF
 • รายงานกันยายน สถิติจากเดือนสิงหาคม PDF
 • รายงานตุลาคม สถิติจากเดือนกันยายน PDF
 • รายงานพฤศจิกายน สถิติจากเดือนตุลาคม PDF
 • รายงานธันวาคม สถิติจากเดือนพฤศจิกายน PDF
 • รายงานมกราคม สถิติจากเดือนธันวาคม PDF
 • รายงานกุมภาพันธ์ สถิติจากเดือนมกราคม PDF
 • รายงานมีนาคม สถิติจากเดือนกุมภาพันธ์ PDF
 • รายงานเมษายน สถิติจากเดือนมีนาคม PDF
 • รายงานพฤษภาคม สถิติจากเดือนเมษายน PDF
 • รายงานมิถุนายน สถิติจากเดือนพฤษภาคม PDF
 • รายงานกรกฎาคม สถิติจากเดือนมิถุนายน PDF
 • รายงานสิงหาคม สถิติจากเดือนกรกฎาคม PDF
 • รายงานกันยายน สถิติจากเดือนสิงหาคม PDF
 • รายงานตุลาคม สถิติจากเดือนกันยายน PDF
 • รายงานพฤศจิกายน สถิติจากเดือนตุลาคม PDF
 • รายงานธันวาคม สถิติจากเดือนพฤศจิกายน PDF
 • รายงานมกราคม สถิติจากเดือนธันวาคม PDF
 • รายงานกุมภาพันธ์ สถิติจากเดือนมกราคม PDF
 • รายงานมีนาคม สถิติจากเดือนกุมภาพันธ์ PDF
 • รายงานเมษายน สถิติจากเดือนมีนาคม PDF
 • รายงานพฤษภาคม สถิติจากเดือนเมษายน PDF
 • รายงานมิถุนายน สถิติจากเดือนพฤษภาคม PDF
 • รายงานกรกฎาคม สถิติจากเดือนมิถุนายน PDF
 • รายงานสิงหาคม สถิติจากเดือนกรกฎาคม PDF
 • รายงานกันยายน สถิติจากเดือนสิงหาคม PDF
 • รายงานตุลาคม สถิติจากเดือนกันยายน PDF
 • รายงานพฤศจิกายน สถิติจากเดือนตุลาคม PDF
 • รายงานธันวาคม สถิติจากเดือนพฤศจิกายน PDF
 • รายงานมกราคม สถิติจากเดือนธันวาคม PDF
 • รายงานกุมภาพันธ์ สถิติจากเดือนมกราคม PDF
 • รายงานมีนาคม สถิติจากเดือนกุมภาพันธ์ PDF
 • รายงานเมษายน สถิติจากเดือนมีนาคม PDF
 • รายงานพฤษภาคม สถิติจากเดือนเมษายน PDF
 • รายงานมิถุนายน สถิติจากเดือนพฤษภาคม PDF
 • รายงานกรกฎาคม สถิติจากเดือนมิถุนายน PDF
 • รายงานสิงหาคม สถิติจากเดือนกรกฎาคม PDF
 • รายงานกันยายน สถิติจากเดือนสิงหาคม PDF
 • รายงานตุลาคม สถิติจากเดือนกันยายน PDF
 • รายงานพฤศจิกายน สถิติจากเดือนตุลาคม PDF
 • รายงานธันวาคม สถิติจากเดือนพฤศจิกายน PDF
 • รายงานมกราคม สถิติจากเดือนธันวาคม PDF
 • รายงานกุมภาพันธ์ สถิติจากเดือนมกราคม PDF
 • รายงานมีนาคม สถิติจากเดือนกุมภาพันธ์ PDF
 • รายงานเมษายน สถิติจากเดือนมีนาคม PDF
 • รายงานพฤษภาคม สถิติจากเดือนเมษายน PDF
 • รายงานมิถุนายน สถิติจากเดือนพฤษภาคม PDF
 • รายงานกรกฎาคม สถิติจากเดือนมิถุนายน PDF
 • รายงานสิงหาคม สถิติจากเดือนกรกฎาคม PDF
 • รายงานกันยายน สถิติจากเดือนสิงหาคม PDF
 • รายงานตุลาคม สถิติจากเดือนกันยายน PDF
 • รายงานพฤศจิกายน สถิติจากเดือนตุลาคม PDF
 • รายงานธันวาคม สถิติจากเดือนพฤศจิกายน PDF
 • รายงานมกราคม สถิติจากเดือนธันวาคม PDF
 • รายงานกุมภาพันธ์ สถิติจากเดือนมกราคม PDF
 • รายงานมีนาคม สถิติจากเดือนกุมภาพันธ์ PDF
 • รายงานเมษายน สถิติจากเดือนมีนาคม PDF
 • รายงานพฤษภาคม สถิติจากเดือนเมษายน PDF
 • รายงานมิถุนายน สถิติจากเดือนพฤษภาคม PDF
 • รายงานกรกฎาคม สถิติจากเดือนมิถุนายน PDF
 • รายงานสิงหาคม สถิติจากเดือนกรกฎาคม PDF
 • รายงานกันยายน สถิติจากเดือนสิงหาคม PDF
 • รายงานตุลาคม สถิติจากเดือนกันยายน PDF
 • รายงานพฤศจิกายน สถิติจากเดือนตุลาคม PDF
 • รายงานธันวาคม สถิติจากเดือนพฤศจิกายน PDF
 • รายงานมกราคม สถิติจากเดือนธันวาคม PDF
 • รายงานกุมภาพันธ์ สถิติจากเดือนมกราคม PDF
 • รายงานมีนาคม สถิติจากเดือนกุมภาพันธ์ PDF
 • รายงานเมษายน สถิติจากเดือนมีนาคม PDF
 • รายงานพฤษภาคม สถิติจากเดือนเมษายน PDF
 • รายงานมิถุนายน สถิติจากเดือนพฤษภาคม PDF
 • รายงานกรกฎาคม สถิติจากเดือนมิถุนายน PDF
 • รายงานสิงหาคม สถิติจากเดือนกรกฎาคม PDF
 • รายงานกันยายน สถิติจากเดือนสิงหาคม PDF
 • รายงานตุลาคม สถิติจากเดือนกันยายน PDF
 • รายงานพฤศจิกายน สถิติจากเดือนตุลาคม PDF
 • รายงานธันวาคม สถิติจากเดือนพฤศจิกายน PDF