U.S. Auto Industry Reports (in Thai)

สรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐฯ

U.S. Auto Industry Reports (in Thai)

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐฯ (Adobe Acrobat PDF)

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554