Monthly Thai-U.S. (Investment vs. Potential) Trade Reports (in Thai)

การค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Adobe Acrobat PDF)