Monthly Thai-U.S. (Investment vs. Potential) Trade Reports (in Thai)

การค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Adobe Acrobat PDF)

2564
 • รายงานมกราคม
 • รายงานกุมภาพันธ์
 • รายงานมีนาคม
 • รายงานเมษายน
 • รายงานพฤษภาคม
 • รายงานมิถุนายน
 • รายงานกรกฎาคม
 • รายงานสิงหาคม
 • รายงานกันยายน
 • รายงานตุลาคม
 • รายงานพฤศจิกายน
 • รายงานธันวาคม
2564