Monthly U.S. Rice Production & Trade Reports (in Thai)

สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ (Adobe Acrobat PDF)

2564
 • รายงานมกราคม
 • รายงานกุมภาพันธ์
 • รายงานมีนาคม
 • รายงานเมษายน
 • รายงานพฤษภาคม
 • รายงานมิถุนายน
 • รายงานกรกฎาคม
 • รายงานสิงหาคม
 • รายงานกันยายน
 • รายงานตุลาคม
 • รายงานพฤศจิกายน
 • รายงานธันวาคม
2564