Monthly U.S. Trade Reports (in Thai)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าระหว่างสหรัฐฯกับประเทศไทย

Monthly U.S.-Thai Trade Reports (in Thai)


รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าระหว่างสหรัฐฯกับประเทศไทย (Infographic, PDF)

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554