Monthly U.S. Trade Reports (in Thai)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าระหว่างสหรัฐฯกับประเทศไทย

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าระหว่างสหรัฐฯกับประเทศไทย (Infographic, PDF)
2564
 • รายงานมกราคม สถิติจากเดือนพฤศจิกายน
 • รายงานกุมภาพันธ์ สถิติจากเดือนธันวาคม
 • รายงานมีนาคม สถิติจากเดือนมกราคม
 • รายงานเมษายน สถิติจากเดือนกุมภาพันธ์
 • รายงานพฤษภาคม สถิติจากเดือนมีนาคม
 • รายงานมิถุนายน สถิติจากเดือนเมษายน
 • รายงานกรกฎาคม สถิติจากเดือนพฤษภาคม
 • รายงานสิงหาคม สถิติจากเดือนมิถุนายน
 • รายงานกันยายน สถิติจากเดือนกรกฎาคม
 • รายงานตุลาคม สถิติจากเดือนสิงหาคม
 • รายงานพฤศจิกายน สถิติจากเดือนกันยายน
 • รายงานธันวาคม สถิติจากเดือนตุลาคม
2564