Tag: Customs Bill

Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (Customs Bill)

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 หน่วยงาน CBP ได้มีคาสั่งระงับการนาเข้า (withhold release order) สารสกัดจากใบหญ้าหวาน (stevia extract) จากบริษัท PureCircle Ltd. ของจีน เนื่องจาก CBP พบว่า มีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่าสินค้าดังกล่าวผลิตจากแรงงานนักโทษ (convict labor) ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้ารายการที่ 3 จากผู้ส่งออกจีนที่ถูกระงับการนาเข้านับตั้งแต่การประกาศบังคับใช้กฎหมาย Trade Facilitation and…

Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (Customs Bill)

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 CBP ได้ประกาศจัดตั้ง Trade Enforcement Task Force พร้อมจัดสรรบุคลากรจำนวน 24 คน ไว้ภายใต้ Trade Enforcement Task Force เพื่อ ดำเนินงานในส่วนของการไต่สวนกรณีการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานจากการค้ามนุษย์และเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในต่างประเทศอีกจำนวน 9 อัตรา เพื่อรวบรวมข้อมูลและติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่ประเทศต้นทางโดยให้เหตุผลสำคัญว่า ในการไต่สวนและพิจารณาการออกคำสั่งระงับการนำเข้านั้น CBP จำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ…