Tag: TPP

Trans-Pacific Partnership (TPP) News & Developments, November 7-11, 2016 (in Thai)

สมำชิกรัฐสภำสหรัฐฯ ต่ำงเห็นว่ำควำมตกลง TPP คงไม่มีโอกำสที่จะได้รับควำมเห็นชอบในกำรประชุมสภำสมัย Lame Duck Session อย่ำงแน่นอน ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครจากพรรค Republican ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ทั้งผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่ไม่สนับสนุนความตกลง TPP ต่างก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่า ความตกลง TPPคงไม่ได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัย Lame Duck Session อย่างแน่นอน … TPP…

Trans-Pacific Partnership (TPP) News & Developments, September 23, 2016 (in Thai)

กลุ่มธุรกิจจำก 4 ภำคเศรษฐกิจสำคัญเรียกร้องให้รัฐสภำสหรัฐฯ เร่งผ่ำนควำมเห็นชอบควำมตกลง TPP ในช่วงกำรประชุม Lame Duck Session เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 กลุ่มสมาคมธุรกิจจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ภาคบริการ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สมาคม American Farm Bureau Federation สมาคม Coalition of Services Industries สมาคม Information…

Trans-Pacific Partnership (TPP) News & Developments, September 9, 2016 (in Thai)

ควำมคืบหน้ำของประเทศภำคี TPP ในกระบวนกำรให้สัตยำบันควำมตกลง TPP ญี่ปุ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติญี่ปุ่นก าหนดที่จะเปิดอภิปรายเรื่องการให้สัตยาบันความตกลง TPP และร่างกฎหมายฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ความตกลง TPP ในการเปิดวาระการประชุมในวันที่ 26 กันยายน 2559 นี้ ชิลี นาย Michelle Bachelet ประธานาธิบดีของชิลีได้ระบุว่าจะสามารถยื่นเสนอความตกลง TPP ต่อรัฐสภาชิลีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ภายในสิ้นปี 2559 นี้ อย่างไรก็ตาม รัฐสภาชิลียังคงมีข้อกังวลต่อข้อกาหนดเรื่องระยะเวลาการผูกขาดข้อมูลยาชีวภาพ การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิบัตรยา และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet…

Trans-Pacific Partnership (TPP) News & Developments, August 17, 2016 (in Thai)

USTR เสนอร่ำงคำแถลงของฝ่ำยบริหำรสหรัฐฯ เกี่ยวกับกำรตีควำมและกำรมีผลบังคับใช้ของควำมตกลง TPP เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 สานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้เสนอร่างคาแถลงของฝ่ายบริหารสหรัฐฯ (Statement of Administrative Action: SAA) ต่อรัฐสภาสหรัฐฯ เกี่ยวกับการตีความและการมีผลบังคับใช้ของความตกลง TPP ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการภายใต้กฎหมาย Trade Promotion Authority (TPA) ก่อนที่ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ จะสามารถเสนอร่างกฎหมายบังคับใช้ความตกลงการค้าเสรีของสหรัฐฯ … TPP อัปเดต สิงหาคม…

Trans-Pacific Partnership (TPP) News & Developments August 1-5, 2016

รัฐสภำเปรูเตรียมเปิดอภิปรำยกำรให้สัตยำบันควำมตกลง TPP เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายรัฐบาลเปรูได้ยื่นเสนอความตกลง TPP ต่อรัฐสภาเปรู ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเพื่อให้สัตยาบันความตกลงฯ ต่อไป โดยการยื่นเสนอความตกลงฯ เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันก่อนที่สมาชิกรัฐบาลชุดใหม่ของเปรูจะเข้าด ารงต าแหน่งในรัฐสภา ทั้งนี้ นาย Pedro Pablo Kuczynski ประธานาธิบดีคนใหม่ของเปรูที่เพิ่งเข้าด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีท่าทีที่เป็นบวกต่อความตกลง TPP และได้กล่าวว่าพร้อมที่จะลงนามความตกลงฯ ทันทีที่รัฐสภาเปรูผ่านความเห็นชอบ…

Trans-Pacific Partnership (TPP) July 11-15, 2016

สถำบัน Peterson Institute for International Economics วิเครำะห์ผลกระทบของควำมตกลง TPP ต่อระบบกำรค้ำโลก รายงานศึกษาล่าสุดของสถาบัน Peterson Institute for International Economics (PIIE) เรื่อง Implications of the Trans-Pacific Partnership for the World Trading System ซึ่งวิเคราะห์ผลกระทบของความตกลง TPP ต่อระบบการค้าโลกและมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ…

Trans-Pacific Partnership (TPP) June 20-24, 2016

ฝ่ำยบริหำรสหรัฐฯ เตรียมร่ำงกฎหมำยบังคับใช้ควำมตกลง TPP เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นาย Michael Froman ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (United States Trade Representative: USTR) ได้เผยว่า ขณะนี้ ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ ได้เริ่มดาเนินการร่างกฎหมายบังคับใช้ความตกลง TPP และรายงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการประเมินผลกระทบของความตกลง TPP ต่อการจ้างงาน ตลาดแรงงาน และสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ เพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในสมัยการประชุมสภา…

Trans-Pacific Partnership (TPP) June 6-10, 2016

ประเทศภำคี TPP หำรือร่วมกันเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำในกำรบังคับใช้ควำมตกลงฯ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (APEC Ministers Responsible for Trade) ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศเปรู รัฐมนตรีกลุ่มประเทศภาคี TPP ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับความคืบหน้าในการบังคับใช้ความตกลง TPP ของแต่ละประเทศ โดยผลการหารือครั้งนี้ ประเทศภาคีตกลงร่วมกันที่จะให้มีการหมุนเวียนการเป็นประธาน TPP และแต่งตั้ง Chief Representative…

The US ITC Reports “Trans-Pacific Partnership Agreement: Likely Impact on the US Economy and on Specific Industry Sectors”

USITC เผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกระทบของควำมตกลง TPP ต่อเศรษฐกิจและภำคเศรษฐกิจเฉพำะของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USITC) ได้เผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบของความตกลง TPP ต่อเศรษฐกิจและภาคเศรษฐกิจเฉพาะของสหรัฐฯ (Trans-Pacific Partnership Agreement: Likely Impact on the US Economy and on Specific Industry Sectors) ต่อประธานาธิบดีและรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการภายในของสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมาย…

Economic Growth and the TPP in the 21st Century

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “Economic Growth and the Trans-Pacific Partnership (TPP) in the 21st Century” ซึ่งจัดโดย Program on U.S. – Japan Relations ภ ายใต้สถ าบัน…