Trans-Pacific Partnership (TPP) News & Developments, November 7-11, 2016 (in Thai)

สมำชิกรัฐสภำสหรัฐฯ ต่ำงเห็นว่ำควำมตกลง TPP คงไม่มีโอกำสที่จะได้รับควำมเห็นชอบในกำรประชุมสภำสมัย Lame Duck Session อย่ำงแน่นอน ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครจากพรรค Republican ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ทั้งผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่ไม่สนับสนุนความตกลง TPP ต่างก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่า ความตกลง TPPคงไม่ได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัย Lame Duck Session อย่างแน่นอน … TPP อัปเดต พฤศจิกายน 11, 2559 (PDF) สำหรับ TPP อัปเดตอื่น ๆ

Trans-Pacific Partnership (TPP) News & Developments, September 23, 2016 (in Thai)

กลุ่มธุรกิจจำก 4 ภำคเศรษฐกิจสำคัญเรียกร้องให้รัฐสภำสหรัฐฯ เร่งผ่ำนควำมเห็นชอบควำมตกลง TPP ในช่วงกำรประชุม Lame Duck Session เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 กลุ่มสมาคมธุรกิจจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ภาคบริการ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สมาคม American Farm Bureau Federation สมาคม Coalition of Services Industries สมาคม Information Technology Industry Council และสมาคม National Association of Manufacturers ได้ร่วมกันลงนามในหนังสือถึงนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และผู้นาฝั่งวุฒิสภาสหรัฐฯ และสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เพื่อผลักดันการลงคะแนนเสียงผ่านความเห็นชอบความตกลง TPP ในสมัยการประชุมสภา Lame Duck Session พร้อมยาว่า ความล่าช้าในการผ่านความเห็นชอบความตกลง TPP จะยิ่งทาให้สหรัฐฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับประเทศคู่แข่งอย่างจีน…

Trans-Pacific Partnership (TPP) News & Developments, September 9, 2016 (in Thai)

ควำมคืบหน้ำของประเทศภำคี TPP ในกระบวนกำรให้สัตยำบันควำมตกลง TPP ญี่ปุ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติญี่ปุ่นก าหนดที่จะเปิดอภิปรายเรื่องการให้สัตยาบันความตกลง TPP และร่างกฎหมายฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ความตกลง TPP ในการเปิดวาระการประชุมในวันที่ 26 กันยายน 2559 นี้ ชิลี นาย Michelle Bachelet ประธานาธิบดีของชิลีได้ระบุว่าจะสามารถยื่นเสนอความตกลง TPP ต่อรัฐสภาชิลีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ภายในสิ้นปี 2559 นี้ อย่างไรก็ตาม รัฐสภาชิลียังคงมีข้อกังวลต่อข้อกาหนดเรื่องระยะเวลาการผูกขาดข้อมูลยาชีวภาพ การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิบัตรยา และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Providers: ISPs) ในกรณีมีการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ออสเตรเลีย คณะกรรมาธิการร่วมด้านสนธิสัญญา (Joint Standing Committee on Treaties: JSCOT) ของรัฐสภาออสเตรเลียเตรียมเข้าสู่กระบวนการทบทวนความตกลง TPP ในการเปิดวาระการประชุมครั้งแรกในวันที่ 12 กันยายน 2559 นี้ เพื่อน าเสนอรายงานต่อรัฐสภาออสเตรเลียอย่างน้อย 15 – 20 วันประชุมสภา…

Trans-Pacific Partnership (TPP) News & Developments, August 17, 2016 (in Thai)

USTR เสนอร่ำงคำแถลงของฝ่ำยบริหำรสหรัฐฯ เกี่ยวกับกำรตีควำมและกำรมีผลบังคับใช้ของควำมตกลง TPP เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 สานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้เสนอร่างคาแถลงของฝ่ายบริหารสหรัฐฯ (Statement of Administrative Action: SAA) ต่อรัฐสภาสหรัฐฯ เกี่ยวกับการตีความและการมีผลบังคับใช้ของความตกลง TPP ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการภายใต้กฎหมาย Trade Promotion Authority (TPA) ก่อนที่ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ จะสามารถเสนอร่างกฎหมายบังคับใช้ความตกลงการค้าเสรีของสหรัฐฯ … TPP อัปเดต สิงหาคม 17, 2559 (PDF). สำหรับ TPP อัปเดตอื่น ๆ

Trans-Pacific Partnership (TPP) News & Developments August 1-5, 2016

รัฐสภำเปรูเตรียมเปิดอภิปรำยกำรให้สัตยำบันควำมตกลง TPP เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายรัฐบาลเปรูได้ยื่นเสนอความตกลง TPP ต่อรัฐสภาเปรู ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเพื่อให้สัตยาบันความตกลงฯ ต่อไป โดยการยื่นเสนอความตกลงฯ เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันก่อนที่สมาชิกรัฐบาลชุดใหม่ของเปรูจะเข้าด ารงต าแหน่งในรัฐสภา ทั้งนี้ นาย Pedro Pablo Kuczynski ประธานาธิบดีคนใหม่ของเปรูที่เพิ่งเข้าด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีท่าทีที่เป็นบวกต่อความตกลง TPP และได้กล่าวว่าพร้อมที่จะลงนามความตกลงฯ ทันทีที่รัฐสภาเปรูผ่านความเห็นชอบ … TPP อัปเดต สิงหาคม 01-05, 2559 (PDF). สำหรับ TPP อัปเดตอื่น ๆ

Trans-Pacific Partnership (TPP) July 11-15, 2016

สถำบัน Peterson Institute for International Economics วิเครำะห์ผลกระทบของควำมตกลง TPP ต่อระบบกำรค้ำโลก รายงานศึกษาล่าสุดของสถาบัน Peterson Institute for International Economics (PIIE) เรื่อง Implications of the Trans-Pacific Partnership for the World Trading System ซึ่งวิเคราะห์ผลกระทบของความตกลง TPP ต่อระบบการค้าโลกและมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้ … ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) กรกฎาคม 11-15, 2559 (PDF) TPP อัปเดตอื่น ๆ

Trans-Pacific Partnership (TPP) June 20-24, 2016

ฝ่ำยบริหำรสหรัฐฯ เตรียมร่ำงกฎหมำยบังคับใช้ควำมตกลง TPP เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นาย Michael Froman ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (United States Trade Representative: USTR) ได้เผยว่า ขณะนี้ ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ ได้เริ่มดาเนินการร่างกฎหมายบังคับใช้ความตกลง TPP และรายงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการประเมินผลกระทบของความตกลง TPP ต่อการจ้างงาน ตลาดแรงงาน และสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ เพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในสมัยการประชุมสภา Lame-Duck Session ภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ … ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) มิถุนายน 20-24, 2559 (PDF) TPP อัปเดตอื่น ๆ

Trans-Pacific Partnership (TPP) June 6-10, 2016

ประเทศภำคี TPP หำรือร่วมกันเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำในกำรบังคับใช้ควำมตกลงฯ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (APEC Ministers Responsible for Trade) ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศเปรู รัฐมนตรีกลุ่มประเทศภาคี TPP ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับความคืบหน้าในการบังคับใช้ความตกลง TPP ของแต่ละประเทศ โดยผลการหารือครั้งนี้ ประเทศภาคีตกลงร่วมกันที่จะให้มีการหมุนเวียนการเป็นประธาน TPP และแต่งตั้ง Chief Representative ของแต่ละประเทศเพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน รวมถึงการรายงานแผนการดาเนินงานและความคืบหน้าของการบังคับใช้ความตกลงฯ ในด้านต่างๆ ตลอดจนการพิจารณากาหนดแนวทางใหม่ๆ ให้กับความตกลงฯ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศภาคีทั้ง 12 ประเทศตกลงที่จะจัดตั้งระบบ virtual library สาหรับการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความตกลง TPP ทั้งหมด โดยให้นิวซีแลนด์คงการเป็นผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา (Depositary) ต่อไป ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดภายใต้ข้อบทที่ 27 ของความตกลงฯ ซึ่งว่าด้วยการบริหารจัดการและสถาบัน (Administrative and…

The US ITC Reports “Trans-Pacific Partnership Agreement: Likely Impact on the US Economy and on Specific Industry Sectors”

USITC เผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกระทบของควำมตกลง TPP ต่อเศรษฐกิจและภำคเศรษฐกิจเฉพำะของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USITC) ได้เผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบของความตกลง TPP ต่อเศรษฐกิจและภาคเศรษฐกิจเฉพาะของสหรัฐฯ (Trans-Pacific Partnership Agreement: Likely Impact on the US Economy and on Specific Industry Sectors) ต่อประธานาธิบดีและรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการภายในของสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมาย Trade Promotion Authority (TPA) ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายบังคับใช้ความตกลง TPP ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวมีความยาว 792 หน้า และครอบคลุมการประเมินผลกระทบต่อดัชนีเศรษฐกิจการค้าที่สาคัญของสหรัฐฯ ในส่วนของ GDP การจ้างงาน การส่งออกและการนาเข้า รวมถึงผลกระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันในบางภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ประเด็นที่น่าสนใจจากรายงานดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้ … USITC เผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบของความตกลง TPP ต่อเศรษฐกิจและภาคเศรษฐกิจเฉพาะของสหรัฐฯ (PDF) TPP…

Economic Growth and the TPP in the 21st Century

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “Economic Growth and the Trans-Pacific Partnership (TPP) in the 21st Century” ซึ่งจัดโดย Program on U.S. – Japan Relations ภ ายใต้สถ าบัน Weatherhead Center for International Affairs ของมห าวิทย าลัย Harvard ซึ่งเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) ในบริบทของผลกระทบต่อสินค้าเกษตรกรรม (agriculture, forestry, and fishery products) และสินค้าอาหารของญี่ปุ่น โดยมี Mr. Yoshimasa Hayashi ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติญี่ปุ่น…