2019 Trade Policy Agenda and 2018 Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program

เมื่อวันที่ 1มีนําคม 2562ฝ่ํายบริหํารสหรัฐฯได้เผยแพร่รํายงําน 2019 TradePolicy Agenda and 2018 Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program ต่อรัฐสภําสหรัฐฯ ซึ่งเป็นรํายงํานสรุปภําพรวมกํารด ําเนินนโยบํายกํารค้ําของสหรัฐฯในปี 2561ที่ผ่ํานมําและทิศทํางกํารด ําเนินนโยบํายกํารค้ําสหรัฐฯประจ ําปี 2562 โดยสําระส ําคัญของรํายงํานดังกล่ําวสรุปได้ ดังนี้ … ภาพรวม … ประเด็นการค้าส าคัญที่ฝ่ายบริหารสหรัฐฯจะมุ่งเน้นในปี 2562 … Aggressive Enforcement of U.S. Trade Laws … Defending U.S. Interests at the WTO … แนวโน้ม ……

Minister of Commerce Keynote on Direction of Policy for the Next 20 Years

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางและนโยบายกระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี Other OCA Official Videos.