Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Tag: Trade

August 7, 2020 Posted by admin in 2020

U.S. Auto News Report (Infographic) 2nd Quarter, 2020

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) - สถิติจาก ไตรมาสที่ 2, 2020/2563)

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
July 23, 2020 Posted by admin in 2020

U.S. Rice Trade Report (Infographic, PDF) for July, 2020

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
July 21, 2020 Posted by admin in 2020

U.S.-Thai Trade Report (Infographic, PDF) July, 2020

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
July 20, 2020 Posted by admin in 2020

U.S. Textiles Trade Report (Infographic, PDF) July, 2020

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
July 16, 2020 Posted by admin in 2020

U.S. Trade in Services Report (Infographic, PDF) July, 2020

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
July 15, 2020 Posted by admin in 2020

Thai-U.S. (Investment vs. Potential) Trade Report (Infographic, PDF) July, 2020

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF)

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
July 14, 2020 Posted by admin in 2020

U.S. Rice Trade Report (Infographic, PDF) for June, 2020

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
July 13, 2020 Posted by admin in 2020

U.S. Textiles Trade Report (Infographic, PDF) June, 2020

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
June 26, 2020 Posted by admin in 2020

U.S.-Thai Trade Report (Infographic, PDF) June, 2020

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
June 22, 2020 Posted by admin in 2020

U.S. Trade in Services Report (Infographic, PDF) June, 2020

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
Pages:12345...2829