Tue. Mar 28th, 2023

Tag: USThaiTrade

January 11: Meeting with Mrs. Marisa Lago, Under Secretary of Commerce for International Trade

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ (น.ส. สุภาวดี แย้มกมล) ได้เข้าร่วมการหารือระหว่างเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (นายธานี แสงรัตน์) และนาง Marisa Lago ตำแหน่ง Under Secretary ด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การขอรับการสนับสนุนให้กับการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG และพลังงานสะอาด และ การผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในสหรัฐฯ ทั้งนี้…