Username:

Password:

Fargot Password? / Help
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าระหว่างสหรัฐฯกับประเทศไทย

Monthly U.S.-Thai Trade Reports (in Thai)


รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าระหว่างสหรัฐฯกับประเทศไทย (Infographic, PDF)

0
 • 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • รายงานมกราคม สถิติจากเดือนพฤศจิกายน
 • รายงานกุมภาพันธ์ สถิติจากเดือนธันวาคม
 • รายงานมีนาคม สถิติจากเดือนมกราคม
 • รายงานเมษายน สถิติจากเดือนกุมภาพันธ์
 • รายงานพฤษภาคม สถิติจากเดือนมีนาคม
 • รายงานมิถุนายน สถิติจากเดือนเมษายน
 • รายงานกรกฎาคม สถิติจากเดือนพฤษภาคม
 • รายงานสิงหาคม สถิติจากเดือนมิถุนายน
 • รายงานกันยายน สถิติจากเดือนกรกฎาคม
 • รายงานตุลาคม สถิติจากเดือนสิงหาคม
 • รายงานพฤศจิกายน สถิติจากเดือนกันยายน
 • รายงานธันวาคม สถิติจากเดือนตุลาคม