Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Archive for February 2020

0

Thai-U.S. (Investment vs. Potential) Trade Report (Infographic, PDF) February, 2020

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF)

รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0

U.S.-Thai Trade Report (Infographic, PDF) February, 2020

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
February 7, 2020 Posted by admin in 2020

U.S. Trade in Services Report (Infographic, PDF) February, 2020

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0

February Trade Statistics (with December data) now available

February, 2020 Trade Statistics now available
US Monthly Trade - Updated to February, 2020
Monthly U.S. Trade Statistics

Thai Monthly Trade - Updated to February, 2020
Monthly Thai Trade Statistics
0
February 3, 2020 Posted by admin in 2020

OCA Trade & Economic Analysis (for January, 2020)

OCA Trade & Economic Analysis, January, 2020

สำหรับเดือนอื่น