Author: admin

OCA Trade & Economic Analysis (for May, 2017)

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม2560 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการครั้งที่ 2(Second Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตมาสที่ 1 ของปี 2560 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1…