Mon. Dec 11th, 2023

Category: 2018

OCA Trade & Economic Analysis (for December 2018)

ภาพรวมปี 2561 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ซึ่งสูงกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2560 ที่ร้อยละ 2.2 โดยกำรขยำยตัวดังกล่ำวได้รับปัจจัยบวกจำกรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค กำรส่งออก กำรลงทุนถำวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัย กำรลงทุนภำครัฐ และกำรลงทุนของภำคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยมูลค่ำ GDP ของสหรัฐฯ ในปี 2561 อยู่ที่ 20.50 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ … (more) สำหรับเดือนอื่น