Tue. Mar 28th, 2023

Category: Announcement

(ANNOUNCEMENT) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

April 22. 2022/2565 (ANNOUNCEMENT) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก (PDF)

(ANNOUNCEMENT) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

April 15. 2022/2565 (ANNOUNCEMENT) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป PDF

(ANNOUNCEMENT) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

April 5. 2022/2565 (ANNOUNCEMENT) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป PDF

(Announcement) ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

March 22, 2022/2565 (Announcement) ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป (PDF)

(Procurement) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า (Trade Watch) ปีงบประมาณ 2565

February 25, 2022/2565 (Procurement) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า (Trade Watch) ปีงบประมาณ 2565 PDF, THAI