U.S. Auto News Report (Infographic) 4th Quarter, 2019

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) – ไตรมาสที่ 4 (สถิติจาก ไตรมาสที่ 3, 2019/2562) สำหรับเดือนอื่น ๆ

U.S. Auto News Report (Infographic) 3rd Quarter, 2019

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) – ไตรมาสที่ 3 (สถิติจาก ไตรมาสที่ 2, 2019/2562) สำหรับเดือนอื่น ๆ

U.S. Auto News Monthly (Infographic) 2nd Quarter, 2019

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) – ไตรมาสที่ 2 (สถิติจาก ไตรมาสที่ 1, 2019/2562) สำหรับเดือนอื่น ๆ