Tag: Procurement

(Procurement) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า (Trade Watch) ปีงบประมาณ 2565

February 25, 2022/2565 (Procurement) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า (Trade Watch) ปีงบประมาณ 2565 PDF, THAI

Announcement: 2020 Auto Procurement (PDF)

September 3, 2020 ประกาศสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุสำนักงานฯ (รถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานฯ ชนิดเก๋ง ขนาด 4-5 ที่นั่ง) เพื่อใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน โดยวิธีคัดเลือก