OCA Trade & Economic Analysis for November, 2020 (PDF)

OCA Trade & Economic Analysis, October, 2020

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q3/2020): SECOND ESTIMATE
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 (ประมาณการครั้งที่ 2) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 33.1 ซึ่งเป็นตัวเลขคงเดิมจากประมาณการล่วงหน้า … (อ่านต่อ)

สำหรับเดือนอื่น