Thu. Dec 8th, 2022

Tag: Trade & Econ

OCA Trade & Economic Analysis for July, 2021 (PDF)

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q2/2021): ADVANCE ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 (ประมาณการล่วงหน้า) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.5 จากที่ขยายตัวร้อยละ 6.3 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 … (อ่านต่อไป) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis for June, 2021 (PDF)

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q1/2021): THIRD ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 (ประมาณการครั้งที่ 3) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.4 ซึ่งเป็นตัวเลขคงเดิมจากประมาณการครั้งที่ 2 …(อ่านต่อไป) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis for May, 2021 (PDF)

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q1/2021): SECOND ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 (ประมาณการครั้งที่ 2) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.4 ซึ่งเป็นตัวเลขคงเดิมจากประมาณการล่วงหน้า… (อ่านต่อไป) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis for April, 2021 (PDF)

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q1/2021): ADVANCE ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 (ประมาณการครั้งที่ 3) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.3 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งที่ 2 ที่ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.1 … (อ่านต่อไป) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis for March, 2021 (PDF)

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q4/2020): THIRD ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 (ประมาณการครั้งที่ 3) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.3 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งที่ 2 ที่ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.1 … (อ่านต่อไป) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis for February, 2021 (PDF) REVISED

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q4/2020): SECOND ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 (ประมาณการครั้งที่ 2) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.1 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณการล่วงหน้าที่ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.0 … สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis for January, 2021 (PDF)

ภาพรวมปี 2563 ในปี 2563 เศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัวลงร้อยละ 3.5 จากที่ขยายตัว ร้อยละ 2.2 ในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลกระทบจากรายจ่ายเพื่อการบริโภค การส่งออก การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน และการลงทุนของภาคธุรกิจที่ลดลง แต่ก็ได้รับการชดเชยบางส่วนจากการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยและรายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น และการนำเข้าที่ลดลง … (อ่านต่อ) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis for December, 2020 (PDF)

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q3/2020): THIRD ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 (ประมาณการครั้งที่ 3) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 33.4 ซึ่งดีกว่าตัวเลขจากประมาณการครั้งที่ 2 ที่ร้อยละ 33.1 … (อ่านต่อ) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis for November, 2020 (PDF)

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q3/2020): SECOND ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 (ประมาณการครั้งที่ 2) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 33.1 ซึ่งเป็นตัวเลขคงเดิมจากประมาณการล่วงหน้า … (อ่านต่อ) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis for October, 2020 (PDF)

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q3/2020): ADVANCE ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 (ประมาณการล่วงหน้า) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 33.1 หลังจากที่หดตัวลงร้อยละ 31.4 ในไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของ GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ที่ร้อยละ 33.1…