ไฟล์เสียงสัมภาษณ์ท่านประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) (29 พ.ย.59 เวลา 16.15-16.30 น.) รายการ นายสุรศักดิ์ จำลองกุล วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (THAI AUDIO: 22m32s *.wav) / (THAI AUDIO: 22m32s *.mp3)

By admin