For Thai Exporters: Update on US GSP program


ผู้ส่งออกเฮสหรัฐฯต่อสิทธิโครงการ GSP

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพานิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 สหรัฐฯผ่านร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalization System of Preferences : GSP) ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา 120 ประเทศรวมทั้งไทย ซึ่งเป็นการให้ฝ่ายเดียว (Unilateral) ของสหรัฐฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งมีผลบังคับย้อนหลัง (Retroactive) ตั้งแต่วันที่โครงการปัจจุบันหมดอายุไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้นสินค้าของไทยที่อยู่ภายโครงการ GSP ของสหรัฐฯซึ่งมีอยู่มากกว่า 3,400 รายการ อาทิ ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ถุงมือทำด้วยยาง สินค้าอาหารปรุงแต่ง เป็นต้น จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลการกรภายใต้โครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2561 นี้รวมทั้งสามารถขอคืนอากรศุลกากรในช่วงที่โครงการหมดอายุหรือระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2561

ไทยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการใช้สิทธิ GSP สหรัฐฯมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย โดยในปี 2559 ไทยใช้สิทธิ GSP เป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ