Tag: GSP

Meeting with Mr. Dan Anthony, Executive Director of the Coalition for GSP

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 67 อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ (น.ส.สุภาวดี แย้มกมล) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบกับ Mr. Dan Anthony ตำแหน่ง Executive Director of the Coalition for GSP เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางในการเร่งรัดผลักดันให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐฯ พิจารณาการเสนอและผ่านร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preference: GSP) ณ…

สพต.วอชิงตัน ร่วมกับ สอท.อาร์เจนตินาและบราซิล จัดงาน GSP Day Reception ดึงผู้นำเข้าและเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ ผลักดันต่ออายุโครงการ GSP

นางสาวสุภาวดี แย้มกมล อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักงานฯ ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาและสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลจัดงาน GSP Day Reception โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากงาน GSP Lobby Day ที่ทางกลุ่ม Coalition for GSP ประกอบด้วยผู้ประกอบการและสมาคมการค้าของสหรัฐฯ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ GSP จากทั่วสหรัฐฯ กว่า…

February 16: Meeting of the Alliance of GSP Countries (A-GSPC)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมกลุ่มประเทศผู้ได้รับสิทธิโครงการ GSP สหรัฐฯ (Alliance of GSP Countries: A-GSPC) เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางในการผลักดัน/เร่งรัดให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐฯ พิจารณาการเสนอและผ่านร่างกฎหมายเพื่อต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preference: GSP) ณ สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา กรุงวอชิงตัน โดยมีเอกอัครราชทูตไทย (นายธานี แสงรัตน์) และเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา…

January 5: Meeting with Ambassador Sarah Bianchi, Deputy USTR

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ (นางสาวสุภาวดี แย้มกมล) ได้เข้าร่วมการหารือระหว่างเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (นายธานี แสงรัตน์) และรองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Ambassador Sarah Bianchi) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศเข้าร่วมด้วย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) ความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมกรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ (Trade and Investment Agreement Framework: TIFA) ในปี…

The Embassy of Argentina hosts the October 2021 GSP Alliance breakfast meeting

เมื่อวันที่ 7 ตค. 2564 นายนพดล คันธมาศ อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ได้หารือร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิก Alliance for GSP ณ สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาโดยมีเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำกรุงวอชิงตัน (H.E. Jorge Argüello) ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพและกล่าวเปิดการประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าการพิจารณากฎหมายการต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) รวมถึงแนวทางการดำเนินการในการโน้มน้าวให้รัฐสภาสหรัฐฯ เร่งพิจารณาต่ออายุโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของประเทศสมาชิก On October 7, 2021, Mr. Noppadon Kuntamas, Minister, Office of…

For Thai Exporters: Update on US GSP program

ผู้ส่งออกเฮสหรัฐฯต่อสิทธิโครงการ GSP นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพานิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 สหรัฐฯผ่านร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalization System of Preferences : GSP) ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา 120 ประเทศรวมทั้งไทย ซึ่งเป็นการให้ฝ่ายเดียว (Unilateral) ของสหรัฐฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งมีผลบังคับย้อนหลัง…