Tue. Mar 28th, 2023

April 22. 2022/2565 (ANNOUNCEMENT) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก (PDF)