Author: oca team

January 23: Meeting with Mr. Oscar Mekhaya, the President of Eastland Food Corporation

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2566 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้ร่วมคณะซึ่งนำโดยท่านเอกอัครราชทูต (นายธานี แสงรัตน์) เดินทางเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมบริษัท Eastland Food Corporation ณ เมือง Jessup รัฐแมริแลนด์ โดยมีนาย Oscar Mekhaya ประธานบริษัทให้การต้อนรับ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ การนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้าอาหารจากไทย ความสามารถในการแข่งขันของไทยเทียบกับสินค้าจากประเทศอื่น รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้ามายังสหรัฐฯ เพื่อเป็นแนวทางที่ภาครัฐของไทยจะนำไปพิจารณา ในการช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าไทยในตลาดสหรัฐฯ…

(ANNOUNCEMENT) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

April 22. 2022/2565 (ANNOUNCEMENT) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก (PDF)