OCA Trade & Economic Analysis for October, 2020 (PDF)

OCA Trade & Economic Analysis, October, 2020

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q3/2020): ADVANCE ESTIMATE
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 (ประมาณการล่วงหน้า) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 33.1 หลังจากที่หดตัวลงร้อยละ 31.4 ในไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของ GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ที่ร้อยละ 33.1 ได้รับปัจจัยหนุนจากรายจ่ายเพื่อการบริโภค การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน การลงทุนด้านที่อยู่อาศัย และการส่งออกที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลกระทบในทางลบต่อการขยายตัวดังกล่าวเป็นผลจากการลงทุนภาครัฐที่ลดลงและการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น … (อ่านต่อ)

สำหรับเดือนอื่น