OCA Trade & Economic Analysis (for May, 2019)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ (ข้อมูลล่ำสุดเดือนเมษำยน 2562) GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q1/2019): SECOND ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 (ประมำณกำรครั้งที่ 2) มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 3.1 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับลดลงจำกร้อยละ 3.2 ในรำยงำนประมำณกำรล่วงหน้ำ โดยเป็นผลจำกตัวเลขกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังของภำคเอกชนและกำรนำเข้ำที่ถูกปรับลดลงและตัวเลขกำรส่งออกและรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภคที่ถูกปรับเพิ่มขึ้น … (more) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis (for April 2019)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ (ข้อมูลล่ำสุดเดือนมีนำคม 2562) GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q1/2019): ADVANCE ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 (ประมำณกำรล่วงหน้ำ) มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 3.2 หลังจำกที่ขยำยตัวร้อยละ 2.2 ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2561 ทั้งนี้ อัตรำกำรขยำยตัวของ GDP สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นในไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 เป็นผลจำกรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค กำรลงทุนของภำคธุรกิจภำยในประเทศ กำรส่งออก กำรลงทุนถำวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัย และรำยจ่ำยของภำครัฐที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับกำรนำเข้ำที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยที่มีผลกระทบในทำงลบต่อกำรขยำยตัวดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรกำรลงทุนด้ำนที่อยู่อำศัยที่ลดลง … (more) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis (for Early March 2019)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ (ข้อมูลล่ำสุดเดือนมกรำคม 2562) GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q4/2018): THIRD ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2561 (ประมำณกำรครั้งที่ 3) มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 2.2 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับลงจำกร้อยละ 2.6 ในรำยงำนประมำณกำรเบื้องต้น … (more) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis (for December 2018)

ภาพรวมปี 2561 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ซึ่งสูงกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2560 ที่ร้อยละ 2.2 โดยกำรขยำยตัวดังกล่ำวได้รับปัจจัยบวกจำกรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค กำรส่งออก กำรลงทุนถำวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัย กำรลงทุนภำครัฐ และกำรลงทุนของภำคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยมูลค่ำ GDP ของสหรัฐฯ ในปี 2561 อยู่ที่ 20.50 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ … (more) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis (for November, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ พฤศจิกำยน 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนตุลำคม) GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q3/2018): SECOND ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2561 (ประมำณกำรครั้งที่ 2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จำกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ใน ไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 ซึ่งเป็นอัตรำคงเดิมจำกรำยงำนประมำณกำรล่วงหน้ำ … (more) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis (for October, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ ตุลำคม 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนกันยำยน) GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q3/2018): ADVANCE ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2561 (ประมำณกำรล่วงหน้ำ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จำกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 … (more) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis (for September, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ สิงหาคม 2561 (ข้อมูลล่าสุดเดือนกรกฎาคม) GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q2/2018): THIRD ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 (ประมาณการครั้งที่ 3) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากรำยงำนประมาณการครั้งที่ 2 … (more) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis (for August, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ สิงหาคม 2561 (ข้อมูลล่าสุดเดือนกรกฎาคม) GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q2/2018): SECOND ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมสที่ 2 ของปี 2561 (ประมำณการครั้งที่ 2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.1 ในรำยงำนประมาณการล่วงหน้ำ ทั้งนี้ GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.2 ในประมาณการครั้งที่ 2 เป็นผลจากการปรับแก้ตัวเลขในส่วนของกำรลงทุนของภาคธุรกิจภายในประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มขึ้นและการนำเข้าที่ลดลง … (more) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis (for July, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ กรกฎาคม 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนมิถุนำยน) GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q2/2018): ADVANCE ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 (ประมำณกำรล่วงหน้ำ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จำกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ใน ไตรมำสที่ 1 ของปี 2561 ทั้งนี้ อัตรำกำรขยำยตัวของ GDP สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นในไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 เป็นผลจำกรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค กำรส่งออก กำรลงทุนถำวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัย และรำยจ่ำยของภำครัฐ ที่เพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ดี ปัจจัยที่มีผลกระทบในทำงลบต่อกำรขยำยตัวดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังของภำคเอกชนและกำรลงทุนด้ำนที่อยู่อำศัยที่ลดลง และกำรนำเข้ำที่เพิ่มขึ้น … สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis (for May, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ พฤษภำคม 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนเมษำยน) GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q1/2018): SECOND ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2561 (ประมำณกำรครั้งที่ 2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ซึ่งปรับลดลงจำกร้อยละ 2.3 ใน รำยงำนประมำณกำรล่วงหน้ำ ทั้งนี้ GDP สหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2561 ที่ปรับลดลงเป็นร้อยละ 2.2 ในประมำณกำรครั้งที่ 2 เป็นผลจำกกำรปรับแก้ ตัวเลขในส่วนของกำรลงทุนด้ำนที่อยู่อำศัย และกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังของ ภำคเอกชน … สำหรับเดือนอื่น