OCA Trade & Economic Analysis (for September, 2019)

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q2/2019): THIRD ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 (ประมาณการครั้งที่ 3) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.0 ซึ่งเป็นตัวเลขคงที่จากในรายงานประมาณการครั้งที่ 2 … more) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis (for August, 2019)

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q2/2019): SECOND ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 (ประมาณการครั้งที่ 2) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.0 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับลดลงจากร้อยละ 2.1 ในรายงานประมาณการล่วงหน้า โดยเป็นผลจากตัวเลขการลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน การลงทุนด้านที่อยู่อาศัย และการส่งออกที่ถูกปรับลดลงและตัวเลขรายจ่ายเพื่อการบริโภคที่ถูกปรับเพิ่มขึ้น … more) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis (for July, 2019)

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q2/2019): ADVANCE ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2562 (ประมำณกำรล่วงหน้ำ) มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 2.1 หลังจำกที่ขยำยตัวร้อยละ 3.1 ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 ทั้งนี้ อัตรำกำรขยำยตัวของ GDP สหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงในไตรมำสที่ 2 ของปี 2562 เป็นผลจำกกำรลดลงของกำรลงทุนของภำคธุรกิจภำยในประเทศ กำรลงทุนในสินค้ำคงคลังของภำคเอกชน และกำรส่งออก แต่ได้รับกำรชดเชยบำงส่วนจำกรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภคและกำรลงทุนรวมของภำครัฐที่เพิ่มขึ้น … more) สำหรับเดือนอื่น

OCA Trade & Economic Analysis (for June, 2019)

GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q1/2019): THIRD ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 (ประมำณกำรครั้งที่ 3) มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 3.1 ซึ่งเป็นตัวเลขคงเดิมจำกรำยงำนประมำณกำรครั้งที่ 2 แต่ต่ำกว่ำตัวเลขร้อยละ 3.2 จำกรำยงำนประมำณกำรล่วงหน้ำ… (more) สำหรับเดือนอื่น