Month: March 2017

OCA Trade & Economic Analysis (for March, 2017)

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 สานักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการครั้งที่ 3 (Third Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตมาสที่ 4 ของปี 2559 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่…

Pinned: Facts About the USA’s E2 Visa for Thai Chefs (Thai)

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภท E2 สำหรับพ่อครัวแม่ครัวไทยของสหรัฐฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งในมลรัฐ Oregon ได้มีหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ขอความอนุเคราะห์ในการประสานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเกี่ยวกับ “การระงับการออกวีซ่าประเภท E2 สำหรับพนักงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง (พ่อครัวแม่ครัว) ซึ่งทำให้นักลงทุนชาวไทยที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนบุคลากร”

OCA Trade & Economic Analysis (for February, 2017)

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 สานักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการครั้งที่ 2 (Second Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตมาสที่ 4 ของปี 2559 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่…