Mon. Oct 2nd, 2023

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภท E2 สำหรับพ่อครัวแม่ครัวไทยของสหรัฐฯ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งในมลรัฐ Oregon ได้มีหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ขอความอนุเคราะห์ในการประสานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเกี่ยวกับ “การระงับการออกวีซ่าประเภท E2 สำหรับพนักงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง (พ่อครัวแม่ครัว) ซึ่งทำให้นักลงทุนชาวไทยที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนบุคลากร”


กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน และได้รับการยืนยันตรงกันว่า “สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ไม่ได้ระงับการออกวีซ่าประเภท E2 แต่ในบางกรณีมีการพิจารณาล่าช้าเนื่องจากต้องมีการหารือการออกวีซ่ากับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ก่อน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการออกวีซ่าทุกประเภทสำหรับคนไทย แต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ได้ประสบปัญหาทางเทคนิค ส่งผลให้การออกวีซ่าประเภท E2 มีความล่าช้า ซึ่งปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว”

By admin