Category: 2023

January 23: Meeting with Mr. Oscar Mekhaya, the President of Eastland Food Corporation

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2566 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้ร่วมคณะซึ่งนำโดยท่านเอกอัครราชทูต (นายธานี แสงรัตน์) เดินทางเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมบริษัท Eastland Food Corporation ณ เมือง Jessup รัฐแมริแลนด์ โดยมีนาย Oscar Mekhaya ประธานบริษัทให้การต้อนรับ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ การนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้าอาหารจากไทย ความสามารถในการแข่งขันของไทยเทียบกับสินค้าจากประเทศอื่น รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้ามายังสหรัฐฯ เพื่อเป็นแนวทางที่ภาครัฐของไทยจะนำไปพิจารณา ในการช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าไทยในตลาดสหรัฐฯ…

January 17: Meeting with Mr. John Goyer, Executive Director, U.S. Chamber of Commerce (USCC)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ (น.ส. สุภาวดี แย้มกมล) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าพบ Mr. John Goyer ตำแหน่ง Executive Director, Southeast Asia สภาหอการค้าสหรัฐฯ (U.S. Chamber of Commerce) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล สอบถามมุมมองของภาคเอกชนสหรัฐฯ ที่มีต่อนโยบายการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงหารือแนวทางและโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลุงทนระหว่างไทยและสหรัฐฯ…

January 11: Meeting with Mrs. Marisa Lago, Under Secretary of Commerce for International Trade

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ (น.ส. สุภาวดี แย้มกมล) ได้เข้าร่วมการหารือระหว่างเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (นายธานี แสงรัตน์) และนาง Marisa Lago ตำแหน่ง Under Secretary ด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การขอรับการสนับสนุนให้กับการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG และพลังงานสะอาด และ การผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในสหรัฐฯ ทั้งนี้…

January 5: Meeting with Ambassador Sarah Bianchi, Deputy USTR

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ (นางสาวสุภาวดี แย้มกมล) ได้เข้าร่วมการหารือระหว่างเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (นายธานี แสงรัตน์) และรองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Ambassador Sarah Bianchi) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศเข้าร่วมด้วย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) ความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมกรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ (Trade and Investment Agreement Framework: TIFA) ในปี…