Pinned: Facts About the USA’s E2 Visa for Thai Chefs (Thai)

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภท E2 สำหรับพ่อครัวแม่ครัวไทยของสหรัฐฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งในมลรัฐ Oregon ได้มีหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ขอความอนุเคราะห์ในการประสานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเกี่ยวกับ “การระงับการออกวีซ่าประเภท E2 สำหรับพนักงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง (พ่อครัวแม่ครัว) ซึ่งทำให้นักลงทุนชาวไทยที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนบุคลากร”

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภท E2 สำหรับพ่อครัวแม่ครัวไทยของสหรัฐฯ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งในมลรัฐ Oregon ได้มีหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ขอความอนุเคราะห์ในการประสานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเกี่ยวกับ “การระงับการออกวีซ่าประเภท E2 สำหรับพนักงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง (พ่อครัวแม่ครัว) ซึ่งทำให้นักลงทุนชาวไทยที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนบุคลากร”