Tue. Mar 28th, 2023

Tag: IPEF

January 11: Meeting with Mrs. Marisa Lago, Under Secretary of Commerce for International Trade

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ (น.ส. สุภาวดี แย้มกมล) ได้เข้าร่วมการหารือระหว่างเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (นายธานี แสงรัตน์) และนาง Marisa Lago ตำแหน่ง Under Secretary ด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การขอรับการสนับสนุนให้กับการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG และพลังงานสะอาด และ การผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในสหรัฐฯ ทั้งนี้…

January 5: Meeting with Ambassador Sarah Bianchi, Deputy USTR

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ (นางสาวสุภาวดี แย้มกมล) ได้เข้าร่วมการหารือระหว่างเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (นายธานี แสงรัตน์) และรองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Ambassador Sarah Bianchi) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศเข้าร่วมด้วย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) ความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมกรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ (Trade and Investment Agreement Framework: TIFA) ในปี…